پرشین ویزا - خدمات وقت سفارت و ویزا | 88731722-021
شماره کارت بانک پاسارگاد
5022291031651712

شماره حساب
374.8000.11507085.1

شماره شبا
IR550570037480011507085101

به نام بهروز دیوانی